Members

 • ARUN NATH
 • ABHIJIT BHATTACHARJEE
 • ANIMESH SHARMA
 • ABHIJIT NATH
 • ABHISHEK DEBBARMA
 • ARINDAM CHAKRABORTY
 • ANJAN DEY
 • ALOK GHOSH
 • ANIRBAN DEB
 • AVISIKTA LODH
 • AMIYA SINHA
 • ASHU SHARMA
 • AMIT BHOWMIK
 • ARINDAM CHAKRABORTY
 • ARINDAM DEY
 • ABHISHEK DEY
 • ANIRBAN DEBNATH
 • ALOK CHOWDHURY
 • ASISH CHOUDHURY
 • ASHUTOSH DEBBARMA
 • ARPAN DEY
 • ALOK DEBROY
 • APURBA KR.DE
 • AMAL SHIL
 • ASISH BHOWMIK
 • AMIT CHOWDHURY
 • ANJAN DEB
 • ABHIJIT GHOSH
 • ABHISHEK SAHA
 • ARNAB BISWAS
 • ARGHYA BHATTACHARJEE
 • AMIT DEBBARMA
 • ANAL ROY CHOWDHURY
 • ACHINTAY BHUIYA
 • AKASH ROY
 • DR.BISWENDU BHATTACHARJEE
 • BIKASH DHAR
 • BHASKAR DAS
 • BADAL CH. DAS
 • BRAHMAMOY CHAKRABORTY
 • BIKASH KOLEY
 • BADAL DAS
 • BISWAJIT DEY
 • BIMAL BHOWMIK
 • JAYANTA BHATTACHARJEE
 • JAKIR HOSSEN
 • JOYANTA BHOWMIK
 • JAHAR ROY
 • JUSHLI DEBBARMA
 • JAYDIP CHAKRABORTY
 • KAMAL CHOWDHURY
 • KAJAL KAIRI
 • KAJAL DUTTA
 • KUNTAL GOUSHWAMI
 • KANTI BARDHAN
 • KIRTI DUTTA
 • KALPANA ROY
 • KAMAL KALAI
 • KRISHNAPADA KARMAKAR
 • KALYAN DEBNATH
 • KAMALENDU BIKASH MITRA
 • KRISHNA BANIK
 • KARNENDU ROY
 • KANAD MODAK
 • MANAS PAUL
 • MIHIR LAL SARKAR
 • MANAB ROY
 • MANISH ACHARJEE
 • MRINAL DEBNATH
 • MEGDHAN DEB
 • MANISH LODH
 • MANIMOY ROY
 • MITHAN KAR
 • MILTAN DHAR
 • MRINAL KANTI BHOWMIK
 • MANISHA PAL CHOWDHURY
 • MANOJ DEB
 • UTTAM CHAKRABORTY
 • MALIN DEBBARMA
 • MANISH SAHA
 • MAMPI CHODHURY[DEBBARMA]
 • NIRMAL ACHARJEE
 • NANDAN CHAKRABORTY
 • NABENDU BHATTACHARJEE
 • NIRMAL DEBNATH
 • NITAI DEY
 • PRADIP DUTTA BHOWMIK
 • PRANAB SHIL
 • PINAKI DAS
 • PRANAB GHOSH
 • PRASANTA DEY
 • PRASANTA DEB ROY
 • PRANAB CHAKRABORTY
 • PARTHA SARATHI DEB
 • SANJIB CHOWDHURY
 • SAJAL CHAKRABORTY
 • SANJIT DEBNATH
 • SAILEN KALAI
 • SUPRABHAT DEBNATH
 • SAMRAT CHOWDHURY
 • SUMITRA TALAPATRA
 • SANJOY SHYAM
 • SOURAJIT PAL
 • SUBRATA DEBNATH
 • SWAPAN SHIL
 • SANKAR PRASAD BHOWMIK
 • SUMAN DEB ROY
 • SUJIT CHAKRABORTY
 • SATYAJIT BHATTACHARJEE
 • SAJJAD ALI
 • SUMITA SENGUPTA
 • SWAPAN KANTI DE
 • SANJIB DEB
 • SAMIRAN ROY
 • SUDIP CH. NATH
 • SUBRATA DEY
 • SUNIL DEBNATH
 • SUMAN ACHARJEE
 • SANDEEP BISWAS
 • SUBRATA DEY
 • SAMIR DEBBARMA
 • SUMAN GHOSH
 • SANTOSH GOPE
 • SUBRATA GHOSH
 • SWETANK KUMAR
 • SUNITA SARKAR
 • SHESADRI DAS GUPTA
 • SANIT DEBROY
 • SHISAN CHAKRABORTY
 • SUKANTA BASU
 • SAYAN SHIL
 • SUBIR CHAKRABORTY
 • SHEKHAR DEB
 • SAMIR SAHA
 • SUSMITA ROY SEN
 • SANTANU SARKAR
 • SUBIR BHOWMIK
 • SUJIT DEY
 • SATYABRATA CHAKRABORTY
 • SROTO RANJAN KHISHA
 • SUMESH KARMAKAR
 • TAPAN CHAKRABORTY
 • TAPAS KR. DAS
 • TANMOY BANIK
 • BISHNUPADA DEBNATH
 • BIKASH MAJUMDER
 • BHUPAL CHAKRBORTY
 • BAPI ACHRJEE
 • BIPLAB KR.CHANDA
 • BAPI ROY
 • BIJOY PRAKASH SAHA ROY
 • BIJOY DEBNATH
 • BISWAJIT DEBNATH
 • BIJOY PAUL
 • ER. BIRAT ROY CHOWDHURY
 • BIKASH DHANUKA
 • BHARGAB BHATTACHARJEE
 • BUDDHA DEBBARMA
 • CHITRA ROY
 • CHUNILAL DEB
 • CHANDAN PANDAY
 • CHINMAY CHODHURY
 • CHINMAY DEBNATH
 • CHINMOY ACHARJEE
 • CHANDAN SHIL
 • CHANDAN GANGULY
 • CHINTU ROY DEBBARMA
 • CHANDRA ROY
 • DULAL CHAKRABORTY
 • DEBASISH ROY
 • DEBASISH MAJUMDER
 • DEBAJIT BHATTACHARJEE
 • DIPANKAR DAS
 • DIPAK DEY
 • DIPANTA MAJUMDER
 • DEBASISH BHATTACHARJEE
 • DEBABRATA CHAKRABORTY
 • DEBAPRIYA SEN
 • DIBYENDU DAS
 • DIPANJIT ACHARJEE
 • GOVINDA DEBNATH
 • GOUTAM KAR BHOWMIK
 • GOUTAM GHOSH
 • HARADHAN DEBNATH
 • HANIPH ALI
 • INDRAJIT BHOWMIK
 • JAYANTA DEY
 • JAYANTA DEBNATH
 • PARTHA SEN GUPTA
 • PARTHAJIT DUTTA
 • PRABIR SHIL
 • PRIYABRATA TALAPATRA
 • PRANGOPAL ACHARJEE
 • RASENJIT SAHA
 • PRANAB SARKAR
 • PRABIR DAS
 • PRADIP SAHA
 • PIJUSH CHAKRABORTY
 • PRASENJIT CHAKRABORTY
 • PARITASH BISWAS
 • PABITRA DAS
 • PRABIR DEBBARMA
 • PALASH MAJUMDER
 • PRABIR DEBBARMA
 • PINKI CHOWDHURY
 • PARTHA ROY
 • PUNAM ADHIKARY
 • R.K KALYANJIT SINGHA
 • R.K TARUNJIT SINGHA
 • ROMEL CHAKMA
 • RAHUL SINHA
 • RAKHIT DEBNATH
 • RAJU BHOWMIK
 • RANJAN ROY
 • RAMAKANTA DEY
 • RAJESH KAR
 • RAJIB ROY
 • RINA ROY
 • RAJIB DUTTA
 • RUMEN AHAMED
 • RATAN SHIL
 • RANJIT DEBBARMA
 • SUBAL KUMAR DEY
 • SAMIR DHAR
 • SAMIR PAUL
 • SEKHAR DUTTA
 • SARAJU CHAKRABORTY
 • SUKHAN SHARMA
 • SUMIT KUMAR SINGHA
 • SUMAN GAN
 • SUTAPA GUHU
 • SANTANU BANIK
 • SUBHAM DHAR
 • SATYAJIT PURAKAYASTA
 • SANGITA PURAKAYASTHA
 • SHYAMAL CH. DEB
 • SWAPAN KUMAR SHUR
 • SUMAN BISWAS
 • TAPAS DEB
 • TAPAN MAJUMDER
 • TANMOY CHAKRABORTY
 • TAPAS DUTTA
 • TANMOY CHAKRABORTY
 • UTPAL BHATTACHARJEE
 • UJJAL DEY
 • DHRUBA RANJAN SEN
 • BISWAJIT DEB
 • BHASKARJYOTI DATTA
 • RAJIB CHANDA
 • RABINDRA KALOI
 • DIPANKAR SENGUPTA
 • CHANDANA BHADRA
 • SUMAN SAHA
 • GOUTAM DAS
 • DULAL CHAKRABORTY
 • DIBAKAR DEBNATH
 • NARAYAN PATARI
 • KAMALENDU BIKASH MITRA
 • PRALOYJIT PAUL
 • NANDITA DATTA
 • PRANAB CHOWDHURY
 • ASHISH DAS
 • RAKESH BHOWMIK
 • BISWAJIT ROY
 • SUBASH DAS
 • DEBASHISH MAJUMDER
 • SUMAN DEBNATH
 • GOUTAM CHAKRABORTY
 • KAMAL DEB
 • SANJOY DAS
 • SANTOSH BHATTACHARJEE
 • SUBIR SENGUPTA
 • BIPLAB BHATTACHARJEE
 • MITHU PAUL
 • PURNENDU BIKASH MITRA
 • SIMUL BHADRA
  GAUTAM SHIL
 • DEBABRATA MAJUMDER
 • PALASH DATTA
 • BISHNU BANIK
 • GOUTAM SHIL
 • INDRAJIT ROY
 • BISWAJIT ROY
 • DEEPMAN SAHA
 • KRISHANUJ DEBBARMA
 • SUBHAM SAHA
 • MILLI RANI DAS(PAUL)
 • SATYABRATA CHAKRABORTY
Scroll to Top